آرشیو ماهانه

آوریل 2020

fokker00076

شرکت هواپیما سازی Fokker

شرکت هواپیمایی فوکر موفقیت های زیادی کسب کرد ولی سرانجام در پی ورشکستگی هایی که داشت در سال ۱۹۹۶ برای همیشه از بین رفت. در این مقاله می خواهیم از جنبه های مختلف به بررسی تاریخچه و سرگذشت جالب آن بپردازیم.